Leven in en met de natuur


Leven en wonen in natuurgebied is fijn en belevingsvol maar brengt helaas ook enkele ongemakken en beperkingen met zich mee. Vooreerst zijn er de vele beperkingen die de gewestplanbestemming van het Burreken als groen- en natuurgebied met zich meebrengt. Daarnaast zijn er de verschillende beschermingsstatuten als natuurreservaat, beschermd landschap en Speciale BeschermingsZone (SBZ) in habitatrichtlijngebied. Tegelijk spelen tal van wetgevingen waarvan het Natuurdecreet, het Soortenbeschermingsbesluit, het Bosdecreet, het Onroerenderfgoeddecreet, het Mestdecreet, het Erosiebesluit en het Jachtdecreet naast de wetgeving omtrent de ruimtelijke ordening het belangrijkst zijn. Daarnaast zijn er ook nog de natuurstreefdoelen die voortvloeien uit de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stilstof (PAS) die een effect hebben op de grondgebruikers van het Burreken.

Natuurpunt houdt eraan dat al deze wetten en richtlijnen worden opgevolgd maar streeft tegelijk naar een goed nabuurschap en een intense samenwerking tussen alle grondeigenaren en -gebruikers. We zijn immers overtuigd dat enkel onderling vertrouwen, regelmatig overleg en een goede samenwerking het bijzonder landschap en de natuur van het Burreken op lange termijn kunnen garanderen. Aarzel daarom niet om met ons overleg te plegen en uw bezorgdheden te uiten. Uiteraard kan u daarmee ook bij de bevoegde overheden terecht. Hieronder vindt u alvast enkele richtlijnen die u helpen wat er al dan niet binnen het Burreken mogelijk is, hoe u mogelijke ongemakken kan aanpakken en welke ondersteuning u kan krijgen voor het natuur- en landschapsbeheer.

Schadepreventie

Premies

Open boomgaarddag 2014_7655