afgelopen actie – Knuffelboom


Natuurpunt beheert niet alleen haar eigen terreinen De vereniging probeert ook in samenwerking en in overleg met andere grondbezitters en -beheerders in het gebied ecologische en landschappelijke meerwaarden te realiseren.

Onder de rubriek medewerking worden daarvoor een aantal mogelijkheden voor particuliere grondeigenaren en -beheerders voorgesteld. Daarnaast worden jaarlijks gerichte initiatieven opgezet om gezamenlijk tot een aantal verwezenlijkingen te komen. Hierna vind je een lijst van de acties die eerder hebben gelopen of die op dit ogenblik lopende zijn.

Herstel wastinepoel

In samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) en het studiebureau Arcadis werd de bestaande poel op de wastine heringericht. De poel was dichtgeslibd en door tred van het vee kapot getrappeld. De bronbeek die zorgt voor de watertoevoer doorloopt nu een soort bezinkingsbekken dat het slib opvangt en dichtslibbing van de poel voorkomt. Naderhand zal zich hier een moeras ontwikkelen. De poel werd gedeeltelijk uitgerasterd zodanig dat betreding door vee beperkt blijft. Aansluitend daarop is op verschillende niveaus een gevarieerde natte overloopzone gecreëerd die de ontwikkeling van beekbegeleidende vegetaties toelaat.

Meer lezen

Opmaak trage wegenplan Burreken

In oktober 2015 werd een aanvang genomen met het opstellen van een gemeentegrensoverschrijdend trage wegenplan. Trage wegen zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Het plan sluit aan op het recreatieplan dat voor het Burreken werd uitgewerkt en ertoe dient de bezoekersstromen te geleiden, zodanig dat de verstoring in het natuurgebied beperkt blijft en bezoekers ten volle kunnen genieten van het gebied.

Knuffelbos

Eind 2014 kon Natuurpunt enkele stukken bos aankopen die zorgden voor de vervollediging van de boskern in het centrale deel van het Burreken. Om de betrokkenheid van onze leden bij deze aankoopt te verhogen en een deel van de  restfinanciering te kunnen bekostigen werd een adoptieproject opgezet. In het bos zijn een honderdtal bomen aangeduid die voor adoptie aan sympathisanten van het Burreken worden vrijgegeven. Afhankelijk van de stamomtrek en de ouderdom van de boom kan men voor een wisselend bedrag één of meerder bomen onder z’n hoede nemen.

Meer lezen